Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Łącko

 

 

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łącko Nr 11/V/2011 z dnia 28 lutego 2011r.                       

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – Część „A” w zakresie przeznaczenia części działki nr 382 położonej w Czerncu na tereny usług komercyjnych w dniach od 5 listopada do 6 grudnia 2013r. w Urzędzie Gminy Łącko w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 21.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego  odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 7 ( sala narad ) o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi do w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – Część „A” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Łącko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2013r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.