Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

WYKAZ

Nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży.

 

            Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu.

Z nieruchomości objętej KW NS1S/00061505/8 położonej w Łącku:

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1617/8 o pow. 0.1101 ha,

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1617/5 o pow. 0.2446 ha,

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1617/11 o pow. 0.0078 ha,

powstałe z podziału działki nr 1617/2 i 1617/4 obj. KW nr NS1S/00061505/8.

Lokalizacja: Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Łącko, przy granicy administracyjnej z obrębem geodezyjnym  Czerniec, w odległości ok. 120 m od drogi wojewódzkiej nr 969 relacji Stary Sącz- Nowy Targ i ok. 0.8 km od dobrze rozwiniętego centrum wsi , na terenie o lekkim spadku usytuowanym pomiędzy wyżej opisaną drogą wojewódzką a rzeką Dunajec. 

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni do drogi gminnej dojazdowej o nawierzchni asfaltowej i zmiennej szerokości. Nieruchomość leży nieco poniżej istniejącej drogi. Brak urządzonego zjazdu.

Sąsiedztwo i otoczenie:  stanowią niezbudowane tereny o funkcji przemysłowo- usługowej, częściowo zabudowane tereny budownictwa mieszkalnego i teren punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. W pobliżu istniejąca zabudowa mieszkalna i zagrodowa wzdłuż drogi wojewódzkiej, zadrzewienia nad rzeką Dunajec i tereny rolne.

Dostępność komunikacją masową: dobra ( autobus, mikrobus)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren zabudowy usług komercyjnych ozn. symb. UC. Sposób zagospodarowania terenu określa § 8 planu o następującej treści:

Jako przeznaczenie podstawowe terenu  ustala się teren usług komercyjnych, których zakres zawarty został w § 4 ust. 1 pkt.  13, z wyjątkiem terenu 4.UC.07 wg skorowidza do planu, w którym obowiązują ponadto ustalenia §30.

 

Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się możliwość lokalizacji:

1)     usług i urządzeń związanych z obsługą rolnictwa;

2)     obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym lub o znaczeniu ponadlokalnym;

3)     budynków  mieszkalnych lub mieszkań wyłącznie dla prowadzących działalność gospodarczą na terenach małych zakładów usługowych (między innymi właścicieli, obsługi i dozoru); wyklucza się wydzielanie działki na funkcję mieszkaniową niezwiązaną
z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

4)     urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

5)     nie wydzielonych na rysunku planu dojazdów i zatok postojowych oraz dojść pieszych;

6)     zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie;

7)     obiektów małej architektury urządzeń i budowli bezpośrednio związanych
 z funkcjonowaniem obiektów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;

8)     niezbędnych dla obsługi obiektów miejsc parkingowych zgodnie z § 34.

 

Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się:

1)     zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją ( z  wyłączeniem ust. 3 pkt. 1 , 2, 5 i 6 oraz terenów zwartego zainwestowania wsi );

2)     dla obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 2, 5 i 6 oraz terenów zwartego zainwestowania wsi - zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 48% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją;

3)     wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 60% terenu inwestycji, za wyjątkiem terenów zwartego zainwestowania wsi, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §33 ust. 2 pkt 10;

4)     wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min. 35% terenu inwestycji, za wyjątkiem terenów zwartego zainwestowania  wsi, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 33 ust. 2 pkt 11;

5)     istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania i  przebudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i  dopuszczalnego dla tego terenu; nie dotyczy to obiektów, które ze względu na stan techniczny wymagają rozbiórki;

6)     zachowanie obiektów, stanowiących wartość historyczną i kulturową, w tym szcze­gólnie wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna, w tym prace remontowe lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem służb konserwatorskich, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)     dla projektowanej zabudowy oraz budynków przebudowywanych i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi:

a)      ograniczenie wysokości zabudowy zgodnie z §33 niniejszej uchwały,

b)     zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki lub terenu objętego inwestycją, zgodnie z § 34.

 

Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust.1 oraz  ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi : 290 000,00 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) powiększona o należną stawkę podatku VAT 23%.

Sprzedawana nieruchomość wola jest od długów i ciężarów.

Zgodnie z art. 34 ust.1. pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

-której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia 16.09.2013 r. tj. od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.

-która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia 16.09.2013 r. tj. od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko, opublikowane na stronie internetowej www.lacko.pl od dnia 16.09.2013 r. na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące powyższej nieruchomości udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Łącko w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego – pokój nr 25, tel. (18) 4140730.

Podziel się: