Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

z dnia 28.10. 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze. zm) Wójt Gminy Łącko ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Łącko przeznaczone zostały do wydzierżawienia niżej wymienione nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i opis nieruchomości:

1. Działka nr 633/5 o pow. 1.2672 ha, w obrębie geodezyjnym Jazowsko, dla której w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr NS1S/00085483/1.

Nieruchomość położona jest na obrzeżu handlowo - usługowym centrum wsi Jazowsko, na terenie płaskim przy drodze gminnej, w sąsiedztwie i otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i gruntów użytkowanych rolniczo, w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej relacji Nowy Sącz- Nowy Targ, oczyszczalni ścieków, boisk sportowych, terenów zieleni nad Dunajcem i zabudowy usługowo- handlowej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Jest nieogrodzona i niezabudowana.

2. Część działki nr 1479 o pow. 0.06 ha, w obrębie geodezyjnym Łącko, dla której w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr NS1S/0072883/1. Nieruchomość położona jest na obrzeżu centrum wsi ok. 1.5 km od drogi wojewódzkiej Nowy Targ – Stary Sącz i usytuowanych tam obiektów usługowo-handlowo-administracyjnych. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi teren zabudowany Halą Widowiskowo Sportową i droga gminna publiczna.

Do wydzierżawienia grunt zabudowany dwoma wiatami.

Przeznaczenie nieruchomości:

1.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczonego symbolem 10.MN.12.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie zabudowy usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym.ozn. symb. 4.UP.I.02.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

1. Cele rolnicze

2. Prowadzenie zajęć warsztatowych w zakresie zawodów budowlanych.

 

Okres umowy dzierżawy:

3 lata z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia w przypadkach określonych w umowie- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo w ciągu roku w terminie określonym w umowie.

 

Wysokość czynszu dzierżawnego:

1.Czynsz roczny w wysokości 150,00 zł ( słownie : sto pięćdziesiąt złotych )

2.Czynsz roczny w wysokości 1000, 00 zł ( słownie: tysiąc złotych ) powiększony o należną stawkę podatku VAT.23 %.

 

Zasady aktualizacji opłat:

Zmiana czynszu może następować nie częściej niż raz w roku w oparciu o analizę średnich stawek rynkowych czynszów dzierżawnych dla porównywalnych nieruchomości na rynku lokalnym.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz opublikowane na stronie internetowej www.lacko.pl na okres 21 dni.