Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko

 OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁĄCKO

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĄCKO

 

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łącko Nr 32/XXX/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr 37/XXX/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „A” i „B”,

 ZAWIADAMIAM  

 O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko - Część „A” i „B” obejmującej tereny położone w obrębie Brzyna, Kicznia, Łącko i Zabrzeż - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.10.2021 r. do 11.11.2021 r. w Urzędzie Gminy Łącko w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 21. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego  odbędzie się w dniu 10.11.2021 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 21 o godz. 11.00.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2021 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Łącko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Łącko (Pon. 8:00-16:00; wt.-pt.:7:30-15:30). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko, Łącko 445) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@lacko.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Osoby posiadające e-dowód, które złożą wnioski/uwagi za pośrednictwem np. poczty elektronicznej nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.

 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych

 uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Łącko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Łącko za pomocą e-mail: gmina@lacko.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

WÓJT

(-) Jan Dziedzina

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko