Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łącko

 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał  Rady Gminy  Łącko Nr 4/XVI/2012 i 5/XVI/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku

z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-Część„A”;
2. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-Część„B” ;
3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-Część„B” dot. terenu eksploatacji powierzchniowej surowców w Maszkowicach;
4. prognoz oddziaływania na środowisko

w dniach od 9 października do 7 listopada 2012r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº  w pokoju Nr 21.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jw. odbędzie się w dniu 23 października 2012r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 21 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi do w/w projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko oraz do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Łącko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2012r.