Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko.

Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:

z nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą nr NS1S/00085483/1, położonej  w Jazowsku działki gruntu o numerze ewidencyjnym:
633/4 o powierzchni 0.1530 ha, 633/6 o powierzchni 0.1014 ha, 633/7 o powierzchni 0.1014 ha, 633/8 o powierzchni 0.1014 ha, 633/9 o powierzchni 0.1014 ha.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko wyżej wymienione działki gruntu położone są w terenie zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczonego symbolem 10.MN.12.

Działki położone są na obrzeżu handlowo- usługowym centrum wsi, na terenie płaskim przy drodze gminnej, w sąsiedztwie i otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i gruntów użytkowanych rolniczo, w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej relacji Nowy Sącz- Nowy Targ, oczyszczalni ścieków, boisk sportowych, terenów zieleni nad Dunajcem i zabudowy usługowo- handlowej. Wszystkie działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Działki nr 633/6, 633/7, 633/8 i 633/9 o powierzchni 0.1014 ha każda, mają kształt bardzo zbliżony do kwadratu o wymiarach ok. 30 x 34 m. Działka nr 633/4 o powierzchni 0.1530 ha ma kształt równoległoboku o wymiarach ok. 70 x 20 m. Działki nr 633/9 i 633/4 i usytuowane są przy skrzyżowaniu drogi wewnętrznej z drogą dojazdową (starodroże).

Wszystkie działki są nieogrodzone i niezabudowane, porośnięte roślinnością trawiastą. Teren bez deniwelacji. Z urządzeń infrastruktury technicznej wszystkie działki mają dogodny dostęp do: drogi gminnej, kanalizacji sieciowej, energii elektrycznej, sieci telefonicznej.

Cena nieruchomości ustalona została zgodnie z art. 67 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 633/4 o powierzchni 0.1530 ha, na kwotę 97 500,00 zł  powiększoną o stawkę  podatku VAT 23 % (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych  + VAT 23 %)

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 633/6 o powierzchni 0.1014 ha, na kwotę 65 000,00 zł  powiększoną o stawkę  podatku VAT 23 % (słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy złotych  + VAT 23 %),

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 633/7 o powierzchni 0.1014 ha, na kwotę 65 000,00 zł  powiększoną o stawkę  podatku VAT 23 % (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych  + VAT 23 %),

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 633/8 o powierzchni 0.1014 ha, na kwotę 65 000,00 zł  powiększoną o stawkę  podatku VAT 23 % (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych  + VAT 23 %),

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 633/9 o powierzchni 0.1014 ha, na kwotę 65 000,00 zł  powiększoną o stawkę  podatku VAT 23 % (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych  + VAT 23 %),

zgodnie z art. 34 ust.1.pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie:
- której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów
- która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Termin do złożenia wniosku wynosi 6 tygodni od dnia 20.09.2012 r. t j. od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko, opublikowane na stronie internetowej www.lacko.pl od dnia 20.09.2012 r. na okres 21 dni.

Mapa do pobrania.