Projekt zmiany MPZP.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łącko

 

Na podstawie art.17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał  Rady Gminy  Łącko Nr: 11/V/2011 z dnia 28 lutego 2011r., 37/VI/2011 z dnia 31 marca 2011r. i 45/VII/2011 z dnia 4 maja 2011 r. i Nr 12/V/2011 z dnia 28 lutego 2011r., zmienionej uchwałą Nr 80/IX/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 10 sierpnia 2011r.

z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-Część„A” w zakresie:
1) przeznaczenia terenów w rejonie: działek nr: 43 i 371/3 w Czarnym Potoku, 73/2 i 296 w Czerncu, 813/1, 813/2 i 943 w Kiczni, 266/8, 762, 1304/2, 1304/6 i 1449 w Łącku, 518/2, 520/2, 916, 1563/2 w Woli Kosnowej, 275 i 625 w Woli Piskulinie, 323/1 w Zabrzeży, 580/5 i 655/4 w Zagorzynie - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) przeznaczenia terenu w rejonie działki nr 99 położonej w Łącku – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej;

2. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-Część„B” w zakresie:
1) przeznaczenia terenów w rejonie: działki nr 414 położonej w Brzynie, działki nr 82 położonej w Jazowsku, działki nr 262/5 (po podziale część działek nr 262/12 i 262/13) położonej w Kadczy, działek nr 7/9, 611/4 i 564/1 położonych w Maszkowicach oraz działki nr 70/1 położonej w Zarzeczu - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenia działki nr 252/12 położonej w Maszkowicach  - na tereny sportu i rekreacji
3) przeznaczenia działki nr 605/13 położonej w Maszkowicach – na tereny usług komercyjnych;

3. prognoz oddziaływania na środowisko
w dniach od 27 grudnia 2011r. do 24 stycznia 2012r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº   w pokoju Nr 21.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego  odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 21 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów: gminy Łącko – Część „A” i gminy Łącko – Część „B” oraz do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) do Wójta Gminy Łącko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2012r.