Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko z dnia 5 marca 2019 r. o II przetargach nieograniczonych

Wójt Gminy Łącko ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jazowsko stanowiącej własność Gminy Łącko, działek gruntu o numerze ewidencyjnym: 633/10 o pow. 0,1038 ha, 633/11 o pow. 0,1021 ha, 633/13 o pow. 0,0997 ha,  dla której w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr NS1S/00085483/1.

Dział III i IV ww. księgi wieczystej wpisów obciążających nie zawiera.

Wyżej wymienione działki gruntu położone są na obrzeżu handlowo-usługowego centrum wsi w obrębie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego, w odległości około 0,5 km od obiektów usługowo-handlowych usytuowanych w centrum wsi i około 150 m od drogi wojewódzkiej 969 Nowy Sącz-Krościenko-Nowy Targ.

Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie:

- od strony północnej i południowej: niezabudowane tereny budowlane przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- od strony wschodniej i zachodniej: zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości.

W bliskim otoczeniu: osiedle mieszkaniowe domów jednorodzinnych, obiekty usługowo-handlowe i użyteczności publicznej. Za drogą wojewódzką: boisko sportowe, oczyszczalnia ścieków, tereny zieleni nad rzeką Dunajec.

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni do wydzielonej geodezyjnie nie urządzonej drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej działkę gruntu nr 633/22, która łączy się z gminną drogą dojazdową o nawierzchni bitumicznej. Odległość działek od wyżej opisanej utwardzonej drogi dojazdowej wynosi około 120 m. Usytuowanie działek w stosunku do drogi wewnętrznej - prostopadłe.

Ukształtowanie terenu: działki położone są na terenie płaskim, wyrównanym.

Stan zagospodarowania: wszystkie działki są nieogrodzone i niezabudowane, w całości lub
w znacznej części porośnięte roślinnością trawiastą. Zachodnia część działki nr: 633/10
porośnięta jest krzewami porzeczki, a w środkowej części działki nr 633/11 rośnie duży orzech włoski.

Dostęp do urządzeń infrastruktury: działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej, w którą wyposażone są prywatne działki sąsiednie, oraz drogi gminne lub tereny gminne położone bezpośrednio w pobliżu przedmiotowych działek.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, działki nr: 633/10, 633/11, 633/13 położone są w terenie zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczonego symbolem 10.MN.12.

Szczegółowy zapis planu z rysunkiem planu znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Łącko.

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi:

- 65 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) – działka nr 633/10,

- 64 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) – działka nr  633/11,

- 63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) - działka nr 633/13.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o należną stawkę podatku VAT 23 %.

Wysokość wadium wynosi:

13 100, 00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych 00/100) – działka nr 633/10

12 900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) – działka nr 633/11

12 600,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100)- działka nr 633/13

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, w sali obrad nr 7 w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) od godz. 10.00. Kolejność licytacji zgodnie z wykazem działek w ogłoszeniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie wadium w pieniądzu (z podaniem numeru działki) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko nr: 48 8805 0009 0000 0144 2000 0080 Łącki Bank Spółdzielczy w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. (włącznie).

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, przedłożenie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

- cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,  jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1) odwołania przetargu;

2) zamknięcia przetargu;

3) unieważnienia przetargu;

4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wójt Gminy Łącko zawiadomi nabywcę nieruchomości ustalonego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Łącko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Łącko zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, Referat  Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska pokój nr 5, tel. (18) 4140730, e-mail: gmina@lacko.pl

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łącko

Ogłoszenie o przetargu publikuje się:

- w prasie lokalnej- wyciąg,

- na tablicy ogłoszeń sołectwa Jazowsko,

- na stronie internetowej www.lacko.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Łącko.

 

 

 

 

 

 

Podziel się:

Jakość powietrza: