Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Łącko

 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zmianami) zwanej „ustawą”, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał  Rady Gminy  Łącko Nr: 80/XXXIII/2013 i 81/XXXIII/2013 z dnia 7 października 2013r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektów zmiany części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części - „A” oraz Części - „B” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 17 czerwca do 17 lipca 2014r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº  w pokoju Nr 21.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części-„A” i Części -„B” odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 21 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 „ustawy”, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi do w/w projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łącko (33-390 Łącko) lub w postaci elektronicznej (gmina@lacko.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2014r.