Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Ogłoszenie

Wójta Gminy Łącko

z dnia 20.02.2014 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łącko przeznaczonej do dzierżawy.

 

Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwałą Nr 12/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyw drodze bezprzetargowej.

Z zasobu nieruchomości Gminy Łącko przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej niżej wymieniona nieruchomość:

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Określona na 0,27 ha część nieruchomości położonej w miejscowości Jazowsko zabudowanej budynkiem oczyszczalni ścieków wraz i infrastrukturą towarzyszącą, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 593/3 o pow. 5,42 ha, dla której w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych została urządzona księga wieczysta nr NS1S/00065631/8

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej relacji Nowy Targ – Stary  Sącz. W  sąsiedztwie boisko „ Orlik”.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, nieruchomość w obrębie gruntu przeznaczonego do dzierżawy znajduje się w terenie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ozn. symb. 10.K.02.

Obecnie realizowana jest rozbudowa istniejącego na nieruchomości budynku oczyszczalni  ścieków.

 

OKRES UMOWY DZIERŻAWY

Czas nieoznaczony.

 

WYSOKOŚĆ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO

Czynsz dzierżawny roczny w wysokości 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) powiększony o należną stawkę podatku VAT.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT 

Czynsz płatny jednorazowo w terminie określonym w umowie.

 

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT 

Zmiana czynszu dzierżawnego może następować nie częściej niż raz w roku w oparciu o analizę średnich stawek rynkowych czynszów dzierżawnych dla porównywalnych nieruchomości na rynku lokalnym.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz  opublikowane na stronie internetowej www.lacko.pl na okres 21 dni.