Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Łącko

o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łącko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z póxn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam:

1. o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 9/XXXIX/2014 z dnia 12 lutego 2014r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „A”, wprowadzonej uchwałą Nr 11/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 302 z dnia 24.04.2007r. z późn. zm.) dotyczącej:

   1)  przeznaczenia terenów w rejonie:

- działki nr 212/1 położonej w Czerncu,

- działek nr: 1633/12 i 371 położonych w Łącku,

- działki nr 231 położonej w Zagorzynie,

- działki nr 8/1 położonej w Zabrzeży

na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

   2)  przeznaczenia terenów w rejonie:

- działki nr 40/3 położonej w Łącku,

- działki nr: 261 położonej w Czarnym Potoku,

- działki nr 194 położonej w Zagorzynie,

- działki nr 227 położonej w Woli Piskulinie,

- działki nr 904 położonej w Zabrzeży

na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

   3) przeznaczenia terenów w rejonie działki nr 419 położonej w Woli Piskulinie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem agroturystyki;

 

2. o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwał Nr: 10/XXXIX/2014 i 11/XXXIX/2014 z dnia 12 lutego 2014r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „B”, wprowadzonej uchwałą Nr 12/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007  r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 304 poz. 2048 z dnia 24.04.2007r. z późn. zm.) dotyczących:

   1)  przeznaczenia terenów w rejonie:

       - działki nr 558 położonej w Brzynie,

       - działek nr: 531, 532/1 i 250 położonych w Maszkowicach,

       - działek nr: 146 i 147 położonych w Szczereżu,

       - działek nr: 639/3, 639/4 i 639/2 położonych w Kadczy,

       - działek nr: 192/1, 44/2 i 45/4 położonych w Zarzeczu

       na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

   2)  przeznaczenia terenów w rejonie działki nr 854/4 położonej w Jazowsku – na tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

  3)  przeznaczenia terenów w rejonie działki nr 264/4 położonej w Maszkowicach na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług,

   4)  przeznaczenia terenów w rejonie działek nr: 473, 474 i 464 położonych w Jazowsku oraz działek nr: 500 i 502 położonych w Obidzy – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem agroturystyki,

   5)  przeznaczenia terenów w rejonie działki nr 906 położonej w Jazowsku na tereny usług komercyjnych,

   6)  terenu obejmującego część działki nr 593/2 położonej w Jazowsku.

 

3. o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Projekty w/w zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą poddane postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Wnioski do zmiany planów oraz wnioski i uwagi związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dot. w/w zmian planów można składać na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres Urzędu Gminy Łącko w terminie do dnia 20 kwietnia 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.