Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łącko.

 

Przedmiotem sprzedaży są działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1617/8 o pow. 0.1101 ha, 1617/5 o pow. 0.2446 ha, 1617/11 o pow. 0.0078 ha powstałe z podziału działek nr 1617/2 i 1617/4, dla których w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr NS1S/00061505/8.

Dział III i IV księgi wieczystej wpisów obciążających nieruchomość nie zawiera.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokalizacja: Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Łącko, przy granicy administracyjnej z obrębem geodezyjnym  Czerniec, w odległości ok. 120 m od drogi wojewódzkiej nr 969 relacji Stary Sącz- Nowy Targ i ok. 0.8 km od dobrze rozwiniętego centrum wsi , na terenie o lekkim spadku usytuowanym pomiędzy wyżej opisaną drogą wojewódzką a rzeką Dunajec. 

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni do drogi gminnej dojazdowej o nawierzchni asfaltowej i zmiennej szerokości. Nieruchomość leży nieco poniżej istniejącej drogi. Brak urządzonego zjazdu.

Sąsiedztwo i otoczenie:  stanowią niezbudowane tereny o funkcji przemysłowo- usługowej, częściowo zabudowane tereny budownictwa mieszkalnego i teren punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. W pobliżu istniejąca zabudowa mieszkalna i zagrodowa wzdłuż drogi wojewódzkiej, zadrzewienia nad rzeką Dunajec i tereny rolne.

Dostępność komunikacją masową: dobra ( autobus, mikrobus)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko:

Teren zabudowy usług komercyjnych ozn. symb. UC. Sposób zagospodarowania terenu określa § 8 planu o następującej treści:

Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się teren usług komercyjnych, których zakres zawarty został w § 4 ust. 1 pkt.  13, z wyjątkiem terenu 4.UC.07 wg skorowidza do planu, w którym obowiązują ponadto ustalenia § 30.

 

Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się możliwość lokalizacji:

1)     usług i urządzeń związanych z obsługą rolnictwa;

2)     obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym lub o znaczeniu ponadlokalnym;

3)     budynków  mieszkalnych lub mieszkań wyłącznie dla prowadzących działalność gospodarczą na terenach małych zakładów usługowych (między innymi właścicieli, obsługi i dozoru); wyklucza się wydzielanie działki na funkcję mieszkaniową niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

4)     urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

5)     nie wydzielonych na rysunku planu dojazdów i zatok postojowych oraz dojść pieszych;

6)     zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie;

7)     obiektów małej architektury urządzeń i budowli bezpośrednio związanych  z funkcjonowaniem obiektów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;

8)     niezbędnych dla obsługi obiektów miejsc parkingowych zgodnie z § 34.

 

Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się:

1)     zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją ( z  wyłączeniem ust. 3 pkt. 1 , 2, 5 i 6 oraz terenów zwartego zainwestowania wsi );

2)     dla obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 2, 5 i 6 oraz terenów zwartego zainwestowania wsi - zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 48% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją;

3)     wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 60% terenu inwestycji, za wyjątkiem terenów zwartego zainwestowania wsi, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §33 ust. 2 pkt 10;

4)     wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min. 35% terenu inwestycji, za wyjątkiem terenów zwartego zainwestowania  wsi, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 33 ust. 2 pkt 11;

5)     istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania i  przebudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i  dopuszczalnego dla tego terenu; nie dotyczy to obiektów, które ze względu na stan techniczny wymagają rozbiórki;

6)     zachowanie obiektów, stanowiących wartość historyczną i kulturową, w tym szcze­gólnie wpisanych do rejestru zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna, w tym prace remontowe lub zmiana funkcji muszą być prowadzone pod nadzorem służb konserwatorskich, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)     dla projektowanej zabudowy oraz budynków przebudowywanych i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi:

a)      ograniczenie wysokości zabudowy zgodnie z §33 niniejszej uchwały,

b)     zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki lub terenu objętego inwestycją, zgodnie z § 34.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 290 000,00 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) powiększona o należną stawkę podatku VAT 23%.

 

Przetarg, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Łącko – sala nr 7 w dniu 25 listopada 2013 r. o godz. 10.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 29 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko nr: 15 8817 0000 2001 0020 8334 0008 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krościenku n/Dunajcem w terminie do dnia 18 listopada (włącznie) 2013 r.

-w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, przedłożenie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

-w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

-cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 ze zm.).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie nie poźniej niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wójt Gminy Łącko zawiadomi nabywcę nieruchomości ustalonego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Łącko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Łącko zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące przetargu udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Łącko w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego pokój nr 25, tel. (018) 4140730.