OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łącko

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Łącko: Nr84/L/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” i Nr 85/L/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Gminy Łącko – Części „A” obejmującej tereny położone w miejscowościach: Czarny Potok, Łącko, Wola Kosnowa, Wola Piskulina i Zagorzyn, 
  • Gminy Łącko – Części „B” obejmującej tereny położone w miejscowościach: Maszkowice i Obidza 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lipca do 7 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº  w pokoju Nr 5.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części -„A” i Części -„B” odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 5 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części -„A” i Części -„B” oraz do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Łącko na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Łącko

(-) Jan Dziedzina

Ogłoszenie - pobierz

Podziel się: