Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Łącko - Część „B” we wsi Jazowsko

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

zawiadamiam:

- o podjęciu przez Radę Gminy Łącko Uchwały Nr 150/L/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część „B” we wsi Jazowsko (rejon dz. Nr 855/2),

- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego. Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445 lub w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail na adres: gmina@lacko.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łącko.

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko wraz załącznikiem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łącko na stronie podmiotowej: https://bip.malopolska.pl/uglacko.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych: zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina