Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łącko
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Łącko

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Łącko: Nr 68/XXIII/2020 z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”, zmienioną uchwałą Rady Gminy Łącko Nr 27/XXX/2021 z dnia 12 marca 2021r. i Nr 69/XXIII/2020 z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Gminy Łącko – Części „A”, obejmującej tereny położone w miejscowościach: Czarny Potok, Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Zabrzeż i Zagorzyn,
  • Gminy Łącko – Części „B”, obejmującej tereny położone w miejscowościach: Jazowsko, Kadcza, Łazy Brzyńskie, Maszkowice, Obidza, Szczereż i Zarzecze

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 22 czerwca do 14 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 5. Projekty zmiany miejscowego planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łącko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części -„A” i Części -„B” odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 5 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do ww. projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część- „A” i Część – „B” i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łącko w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łącko, (33-390 Łącko) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: (gmina@lacko.pl) i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

Wójt
(-) Jan Dziedzina

Załączniki (plik ZIP):

Projekt zmiany MPZP Gminy Łącko wraz z prognozami oddziaływania na środowisko – Część „A” obejmującej tereny w m.: Czarny Potok, Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Zabrzeż i Zagorzyn

Projekt zmiany MPZP Gminy Łącko wraz z prognozami oddziaływania na środowisko – Część „B” obejmującej tereny w m.:  Jazowsko, Kadcza, Łazy Brzyńskie, Maszkowice, Obidza, Szczereż i Zarzecze