Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łącko

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego w gminie Łącko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam:

1) o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 127/XVI/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „A”, uchwalonego uchwałą  Nr 11/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28.02.2007r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 302 poz. 2042 z późn. zm.), dotyczącej zmiany przeznaczenia terenów położonych w miejscowościach: Czarny Potok, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż i Zagorzyn;

2) o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 130/XVI/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „B”, uchwalonego uchwałą Nr 12/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28.02.2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 304 poz. 2049 z późn. zm.), dotyczącej zmiany przeznaczenia terenów położonych w miejscowościach: Brzyna, Kadcza, Łazy Brzyńskie, Maszkowice, Obidza, Szczereż i  Zarzecze;

3) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmiany w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Projekty w/w zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą poddane postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Wnioski do zmiany planów oraz wnioski i uwagi związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dot. w/w zmian planów można składać na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko 445) w terminie do dnia 14 lutego 2020r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łącko.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych:

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń. 

 

WÓJT 

(-) Jan Dziedzina

Pobierz

Podziel się: