OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

Znak sprawy: PNO.6721.1.2018                                                                  

Łącko, 08.04.2019 r.

 

 OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łącko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwał  Rady Gminy Łącko: Nr 33/XLVI/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” i Nr 34/XLVI/2018 z z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B”

 z a w i a d a m i a m  o  wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Gminy Łącko – Części „A” obejmującej tereny położone w miejscowościach: Czerniec, Wola Piskulina, Zabrzeż i Zagorzyn, 
  • Gminy Łącko – Części „A” obejmującej tereny położone w miejscowościach: Łącko, Wola Kosnowa i Zagorzyn,
  • Gminy Łącko – Części „B” obejmującej tereny położone w miejscowościach: Brzyna, Kadcza i Szczereż,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 16 kwietnia do 17 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº  w pokoju Nr 5.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części -„A” i Części -„B” odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 5 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części -„A” i Części -„B” oraz do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Łącko na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.

 

Wójt Gminy Łącko

/-/ mgr Jan Dziedzina

Do pobrania

Podziel się: