Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Znak sprawy: PNO.6721.3.2024

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĄCKO
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĄCKO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

1) o podjęciu przez Radę Gminy Łącko Uchwały:

a) Nr 149/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” we wsi Maszkowice (dotyczy terenów określonych na załącznikach nr 3 i 5 – fragmenty działek ewid. nr 598/1 i 597/1);

b) Nr 150/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” we wsiach: Kadcza, Łazy Brzyńskie, Jazowsko, Maszkowice i Zarzecze (dotyczy terenów określonych na załącznikach nr 20-22 – fragmenty działek ewid. nr 583 i 73, działka ewid. nr 268);

2) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445 lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@lacko.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Wójt Gminy Łącko.

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Łącko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Łącko za pomocą e-mail: iod@lacko.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.