OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łącko
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
Gminy Łącko - Części „A”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Łącko Nr 148/L/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” we wsiach: Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż i Zagorzyn oraz Nr 5/LI/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” we wsi Łącko

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” we wsiach: Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż i Zagorzyn wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2023 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 5. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łącko: https://bip.malopolska.pl/uglacko. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” we wsiach Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż i Zagorzyn odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 5 o godz. 10ºº. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łącko w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łącko: 33-390 Łącko 445 jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@lacko.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2023 r.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina