Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Znak sprawy: PNO.6721.1.1.2017

                       PNO.6721.2.1.2017

Łącko, 22.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁĄCKO

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĄCKO

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1094 z późń. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łącko Nr 111/XIII/2019 z dnia 23.08.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr 68/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dn. 08.08.2018 r., Nr 112/XIII/2019 z dnia 23.08.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr 69/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dn. 08.08.2018 r. Nr 113/XIII/2019 z dnia 23.08.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr 10/II/2018 Rady Gminy Łącko z dn. 07.12.2018 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko w części obejmującej tereny położone w obrębie Kadcza, Szczereż, Zabrzeż, Wola Piskulina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.01. – 28.02.2020 r. w Urzędzie Gminy Łącko w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 21. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 28.02.2020 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 21 o godz. 900.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2020 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Łącko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Łącko (pon. 8:00-16:00; wt.-pt.:7:30-15:30). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko, Łącko 445) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@lacko.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.


Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Łącko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Łącko za pomocą e-mail: iod@lacko.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje.

 

WÓJT 

(-) Jan Dziedzina

Pobierz


Podziel się: