Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Znak sprawy: PNO.6721.6.2024

Łącko, 08.05.2024 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Łącko

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2023 poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam:

  1. O podjęciu przez Radę Gminy Łącko Uchwały Nr 150/XXXIX/2021 z dnia 29.12.2021 r., Nr 17/LXVI/2024 z dnia 26.01.2024 r., Nr 18/LXVI/2024 z dnia 26.01.2024 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „A” i „B” obejmującej tereny położone w obrębie Kicznia, Łącko, Zarzecze,
  2. O  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2024 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko, Łącko 445 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Łącko (pon. 7:30-17:00; wt.-czw. 7:30-15:30; pt. 7:30-14:00) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Łącko lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@lacko.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Osoby posiadające e-dowód, które złożą wnioski/uwagi za pośrednictwem np. poczty elektronicznej nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Wójt Gminy Łącko.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Łącko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Łącko za pomocą e-mail: iod@lacko.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

WÓJT

(-) Jan Dziedzina