OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jazowsku

Zarządzenie Nr 45/2019

Wójta Gminy Łącko

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jazowsku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) art. 63 ust. 1, 3 i 10, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1587 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1

 Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora: Przedszkola Samorządowego w Jazowsku

 §2

1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Informacja o ogłoszeniu  konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łącku.

§3

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

/-/ mgr Jan Dziedzina

Do pobrania:

- Treść zarządzenia

- Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie

Podziel się:

Jakość powietrza: