Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora przedszkola

Zarządzenie Nr 12/2021

Wójta Gminy Łącko

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora przedszkola

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 63 ust. 1, 10, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

  1. Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Maszkowice 27, 33-390 Łącko
  2. Szkoły Podstawowej w Szczereżu, Szczereż 69, 33-390 Łącko
  3. Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, Zagorzyn 172, 33-390 Łącko
  4. Przedszkola Samorządowego w Jazowsku, 33-389 Jazowsko 171

 

§2

  1. Treść ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
  1. Informacja o ogłoszeniu konkursów zostanie umieszczona na stronie internetowej, stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Łącko oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łącku.

 

§3

Postępowania konkursowe przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zmianami).

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko.

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT 

(-) Jan Dziedzina

Do pobrania:

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursach