Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 24.10.2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał  Rady Gminy  Łącko Nr: 12/V/2015 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”, zmienionej uchwałą Nr 47/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. oraz Nr: 13/V/2015 i 14/V/2015 z dnia 27 lutego 2015r. oraz Nr 10/XXXIX/2014 z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”

z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części-„A” oraz Części -„B” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 22 marca do 21 kwietnia 2016r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº  w pokoju Nr 5. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części -„A” i Części -„B” odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 5 o godz. 10ºº. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części -„A” i Części -„B” oraz do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Łącko na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2016r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.