Ogłoszenia Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łącko

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego w gminie Łącko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam:


1. o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwał: Nr 38/XLII/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. i Nr 44/XLIII/2014 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „A”, wprowadzonej uchwałą Nr 11/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 302 z dnia 24.04.2007r. z późn. zm.) dotyczących:

1)  przeznaczenia terenów w rejonie: działki  nr 49/1 położonej w Kiczni, działki nr 167 położonej w Czerncu, działek nr: 503 i 1684 położonych w Łącku na tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2)  przeznaczenia terenów w rejonie działek  nr: 466 i 587 położonych w Woli Kosnowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej;

2. o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 45/XLIII/2014 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie przystąpieniado zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „B”, wprowadzonej uchwałą Nr 12/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007  r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 304 poz. 2048 z dnia 24.04.2007r. z późn. zm.) dotyczącej przeznaczenia terenów w rejonie: działki nr 280/2 położonej w Kadczy, działek nr: 377, 386/1 i 384 położonych w Brzynie oraz działki nr 76 położonej w Maszkowicach – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3.o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

 

Projekty w/w zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą poddane postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Wnioski do zmiany planów oraz wnioski i uwagi związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dot. w/w zmian planów można składać na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres Urzędu Gminy Łącko w terminie do dnia 20 sierpnia 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.