Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łącko

ZARZĄDZENIE  Nr 46.2014

Wójta Gminy Łącko

z dnia  17 maja 2014 r.

w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łącko.

 

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2013, 594), zarządzam co następuje; 

§ 1

W związku z obecną sytuacją hydrologiczną na terenie Gminy Łącko odwołuję alarm przeciwpowodziowy z dniem 17 maja 2014r od godziny 16.00. 

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łącko.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Wójt Gminy Łącko

Janusz Klag