Obwodnica Łącka coraz bardziej realna

W poniedziałek 11 maja br. w formie wideokonferencji odbyła się kolejna rada techniczna poświęcona pracom nad dokumentem pt. ,,Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe rozwoju układu komunikacyjnego w obszarze Pienin”. Opracowanie to zostało zlecone w ubiegłym roku i powstaje z inicjatywy Pana Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego. Ma ono wskazać inwestycje i działania, których realizacja w najbliższych latach jest niezbędna dla sprawniejszego, a przede wszystkim bezpieczniejszego funkcjonowania ruchu pieszych i pojazdów w ww. rejonie. Jedną z kluczowych inwestycji wymienionych w tym opracowaniu jest budowa obwodnicy Łącka w ciągu DW 969, o którą usilnie zabiegały obecne władze samorządowe naszej gminy.

W trakcie trwających od połowy ubiegłego roku prac nad opracowaniem studium, Wójt Jan Dziedzina wraz z Zastępcą Pawłem Dybcem zgłosili wiele uwag, sugestii i propozycji dotyczących lokalizacji drogi, skrzyżowań, dróg serwisowych itp.

Projektowana droga to droga wojewódzka klasy G o długości 2,8 km, jednojezdniowa o szerokości 7,00 m o dwóch pasach ruchu, gdzie każdy z pasów będzie miał szerokość po 3,50 m, z poboczami i drogami serwisowymi (zbiorczymi). Zakres będzie też obejmował budowę trzech obiektów mostowych na potokach Borkowski, Czarna Woda, Lichnia.

Realizacja przedmiotowego zadania spowoduje przeniesienie całości ruchu tranzytowego poza obszar miejscowości. Tym samym centralny obszar i kluczowe dla niego skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1540K (ul. Kościelną) zostanie uwolnione od znacznej części ruchu. Planowana obwodnica może stanowić również alternatywny dojazd w relacjach wewnątrzgminnych pomiędzy peryferyjnymi osiedlami.

Wraz ze spadkiem ruchu w centralnej części miejscowości zmniejszy się jego uciążliwość dla

mieszkańców, szczególnie w miejscach dużego zbliżenia zabudowy do obecnej drogi.

Wg przeprowadzonej analizy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach I etapu prac, na ciągu drogi wojewódzkiej przechodzącej przez miejscowość Łącko, odnotowano szereg zdarzeń w tym z ofiarami śmiertelnymi. Należy się spodziewać, że budowa nowej obwodnicy spowoduje możliwość wprowadzenia uspokojenia ruchu w obszarze centralnym miejscowości, a tym samym wpłynie na znaczna poprawę warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Temat obwodnicy Łącka nie jest nowy. Może nie bywał zbyt głośno i często podnoszony, ale o tym że był poważnie traktowany świadczyć może fakt, że od roku 1989 istnieje rezerwa terenowa w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łącko. Ówczesne władze naszej gminy wykazały się dalekowzrocznością, a w trwających obecnie pracach nad ww. dokumentem Wójtowie naszej gminy zyskali mocny argument w staraniach o tę inwestycję. Tym argumentem jest ,,wolny” od zabudowy pas gruntu, który może być rozpatrywany pod kątem lokalizacji drogi czyniąc to przedsięwzięcie coraz bardziej realnym.  

Podziel się: