Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko

Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-część „B”.

  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 19/XXVII/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko-część B, uchwalonego uchwałą Nr 37/2004 Rady Gminy w Łącku z dnia 17 sierpnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 279, poz. 3041 z późn. zm.). Zmiana dotyczy przeznaczenia na „teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej” obszaru położonego we wsi Kadcza w rejonie działek nr: 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6 (o powierzchni łącznej ok. 0,31 ha). Szczegółowo granice zmiany planu przedstawia załącznik graficzny do obwieszczenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko) w terminie do 21 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje się również, że w przedmiotowej sprawie odstąpiono po uzyskaniu uzgodnienia właściwych organów od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Podziel się: