Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁĄCKO

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĄCKO

 

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)) oraz uchwały Rady Gminy Łącko Nr 84/L/2018 z dn. 25.09.2018 r. i Nr 85/L/2018 z dn. 25.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „A” i „B”,

 z a w i a d a m i a m   o wyłożeniu do publicznego wglądu

 Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko - Część „A” i „B” obejmującej tereny położone w obrębie Brzyna, Jazowsko i Łącko - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 11.04.2019 r. do 06.05.2019 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 5. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 26.04.2019 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 21 o godz. 900.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2019 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Łącko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Łącko (Pon. 8:00-16:00; wt.-pt.:7:30-15:30). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko, Łącko 445) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@lacko.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.

 

Wójt Gminy Łącko

/-/ mgr Jan Dziedzina

 Do pobrania

Podziel się: