Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Łącka”

Nasz znak: PNO.6220.9.2022

Łącko, 31.10.2023 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 38, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.),

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 15.12.2022 r. złożony przez Krzysztofa Faron przedstawiciela firmy FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Łącka”.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łącko: https://bip.malopolska.pl/uglacko oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy (m.in. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu) strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko, pokój nr 5 – w poniedziałek w godzinach 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, w piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Wójta Gminy Łącko w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowań dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.

3. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 31.10.2023 r.

Z up. Wójta

Daniel Biel

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

  1.  Krzysztof Faron – pełnomocnik Inwestora,
  2. Strony w trybie art. 49 Kpa,
  3. aa.