Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Łącka”

OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Łącko, na podstawie art. 30, 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.- cyt. dalej jako „ustawą OOŚ”),

informuje

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Łącka”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 15.12.2022 r., na wniosek złożony przez FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.

Planowana inwestycja zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ informuję, iż dane o:
– wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– postanowieniach Wójta Gminy Łącko,
– raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z załącznikami, opiniami od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, postanowieniach Wójta Gminy Łącko i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego streszczeniem w języku niespecjalistycznym oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, pokój nr 5 – w poniedziałek w godzinach 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, w piątek w godzinach 7.30 – 14.00, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia tj. od 31.08.2023 r. do 30.09.2023 r.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023, poz.775 z późn.zm) – „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”, z uwagi na to, że zachodzą powyższe przesłanki, ostatnim dniem składania uwag i wniosków jest 02.10.2023 r.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@lacko.pl.

Złożone uwagi i wnioski rozpatrzone zastaną przez Wójta Gminy Łącko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji dokona uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych Oddział w Starym Sączu oraz uzyskał opinię od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wyda Wójt Gminy Łącko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łącko https://bip.malopolska.pl/uglacko/, oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445 (parter), jak również w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta

Daniel Biel

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Krzysztof Faron – pełnomocnik Inwestora,
  2. Strony w trybie art. 49 Kpa,
  3. aa.