Obwieszczenie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Łącka”

Nasz znak: PNO.6220.9.2022

Łącko, 16.11.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 775 z późn.zm.- cyt. dalej jako „Kpa”), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm. - cyt. dalej jako „UOOŚ”), Wójt Gminy Łącko

zawiadamia

o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą w ul. Jana Marcina Szancera, nr 9/44, 02-495 Warszawa, do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Łącka”.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy UOOŚ - organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania Administracyjnego -„Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”. Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo także przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii, odpisów, również po zakończeniu postępowania.

Z całą dokumentacją sprawy o której mowa powyżej zainteresowane strony prowadzonego postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445 pokój nr 5 – w poniedziałek w godzinach 730 – 1700, wtorek – czwartek 730 – 1530 w piątek w godzinach 800 – 1400.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łącko: https://bip.malopolska.pl/uglacko oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 16.11.2023 r.

 

Z up. Wójta

(-) Daniel Biel

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska

 Otrzymują:

  1. Krzysztof Faron – pełnomocnik Inwestora,
  2. Strony w trybie art. 49 Kpa,
  3. aa.