Podjęte uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Aktualne linki do uchwał:

 1. UCHWAŁA NR 22/III/2018 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 2. UCHWAŁA NR 23/III/2018 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 3. UCHWAŁA NR 93/XXXVIII/2017 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko

 4. UCHWAŁA NR 149/XVII/2019 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości stawek tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym a także ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Łącko.

 5. UCHWAŁA NR 150/XVII/2019 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


 6. UCHWAŁA NR 151/XVII/2019 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Łącko.

 7. UCHWAŁA NR 49/X/2015 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 8. UCHWAŁA NR 156/XVIII/2019 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 9. UCHWAŁA NR 94/XXXV/2013 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łącku obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Łącko

 10. UCHWAŁA NR 107/XXXVI/2013 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 11. UCHWAŁA NR 94/XXXVIII/2017 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Łącko

 12. UCHWAŁA NR 95/XXXVIII/2017 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze gminy Łącko

 13. UCHWAŁA NR 96/XXXVIII/2017 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze gminy Łącko
Podziel się: