Nagroda imienia Antoniego Skąpskiego dla wyróżniającego się ucznia z terenu Gminy Łącko.

Wójt Gminy Łącko podpisał porozumienie z Państwem Amelią i Rafałem Skąpskimi - fundatorami „Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego” dla wyróżniającego się ucznia lub absolwenta szkoły z terenu Gminy Łącko lub mieszkającego na terenie Gminy Łącko, który nie ukończył 18 roku życia. Nagroda przyznawana jest za uzyskiwane wyniki w nauce (w tym m.in. za udział w olimpiadach przedmiotowych), osiągnięcia artystyczne lub aktywność w organizacjach pozarządowych, o czym decyduje Jury. Nagrodę stanowi kwota 1.000 złotych brutto oraz dyplom.

Kandydatury uczniów lub absolwentów mogą zgłaszać:

-      Dyrektorzy szkół,

-      przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie edukacji, kultury i sztuki.


Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć do 12 czerwca 2018 r. w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, który musi zawierać:

-     imię i nazwisko oraz datę urodzenia kandydata i jego miejsce zamieszkania,

-     wskazanie szkoły, do której uczęszcza kandydat lub której jest absolwentem,

-     oświadczenie kandydata lub jego przedstawiciela prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w toku rekrutacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także o wyrażeniu zgody na zamieszczenie informacji o nim na stronie internetowej Nagrody,

-     uzasadnienie zasadności przyznania Nagrody (opis osiągnięć),

-     podpis i ewentualnie pieczęć przedstawiciela instytucji zgłaszającej.

 

Podziel się: