Statut Samorządowego Centrum Usług Wspólnych (SCUW)

Statut

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

 

§ 1

 1. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko zwane dalej "Centrum” jest jednostką organizacyjną Gminy Łącko działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Centrum jest miejscowość Łącko.

 

 

§ 2

Centrum działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ).
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1047).
 4. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 5. niniejszego statutu.

 

§ 3

 1. Centrum zostało utworzone w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek, o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Centrum prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1, nie naruszając postanowień art. 10 c ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Łącko.

 

§ 4

 1. Centrum jako jednostka budżetowa Gminy, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.
 2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust.1 odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Łącko. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 4. Księgowość Centrum jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 5. Centrum realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników.

 

§ 5

  1. Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek obsługiwanych:

 

    1. Szkoła Podstawowa w Jazowsku
    2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku
    3. Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
    4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy
    5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku
    6. Szkoła Podstawowa w Obidzy
    7. Szkoła Podstawowa w Kiczni
    8. Szkoła Podstawowa w Maszkowicach
    9. Szkoła Podstawowa w Szczereżu
    10. Szkoła Podstawowa w Zabrzeży
    11. Szkoła Muzyczna w Łącku
    12. Przedszkole Samorządowe w Jazowsku
    13. Samorządowe Przedszkole w Łącku
    14. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

 

2. Działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej, kadrowej i finansowo-księgowej, w tym realizację w całości obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości organów Gminy Łącko obejmują:

  1. realizację funkcji głównego księgowego jednostek obsługiwanych obejmującą:
   1. prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym:
      • ustalenie i bieżącą aktualizację polityki rachunkowości,
      • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
      • okresowe ustalenie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
      • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
      • sporządzanie sprawozdań finansowych,
      • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,

b. wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych po wcześniejszym dokonaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę obsługiwaną,

2) ustalenie, odprowadzenie i ewidencjonowanie dochodów jednostki obsługiwanej na zasadach i w terminie wynikających z obowiązujących przepisów,

3) ustalenie przypadających jednostce obsługiwanej należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania, w tym m.in.:

 1. windykacja należności jednostek obsługiwanych i dochodzenie roszczeń spornych,
 2. udział w czynnościach poprzedzających umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności jednostek obsługiwanych,


4) obsługa finansowo – księgowa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych,

5) sporządzanie i przekazywanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych, w tym z dotacji celowych oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

6) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,

7) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,

8) prowadzenie obsługi kasowej jednostek obsługiwanych, której szczegółowe zasady ustala dyrektor jednostki obsługującej w uzgodnieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,

9) udzielanie i rozliczanie zaliczek upoważnionym pracownikom jednostek obsługiwanych na bieżące potrzeby tych jednostek,

10) realizacja zadań związanych z rozliczaniem podatku VAT,

11) realizacja zadań związanych z rozliczaniem podatków i opłat lokalnych,

12) terminowe i w kwocie wynikającej z prawidłowego obliczenia dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

13) obsługa finansowo-księgowa realizacji projektów i programów realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych),

14) weryfikacja umów zawieranych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych pod względem formalno-prawnym oraz finansowym,

15) udział w opracowaniu projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,

16) prowadzenie monitoringu realizacji zadań jednostek obsługiwanych pod względem wykorzystania przyznanych środków finansowych wraz z przekazywaniem informacji zwrotnej dyrektorom jednostek obsługiwanych,

17) analiza wykonania planów finansowych jednostek obsługiwanych i przedstawienia ich wyników dyrektorom jednostek obsługiwanych,

18) prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum oraz dyrektorów placówek obsługiwanych,

19) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych,

20) dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń wierzytelności wynikających z przepisów prawa lub innych za zgodą pracownika jednostki obsługiwanej,

21) naliczanie, rozliczanie i terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy pracowników jednostek obsługiwanych, w tym sporządzanie wymaganych deklaracji do ZUS,

22) zgłaszanie w ZUS i wyrejestrowanie pracowników jednostek obsługiwanych wraz ze wskazanymi członkami ich rodzin,

23) sporządzenie zaświadczeń o wysokości dochodów pracowników oraz emerytów i rencistów, w tym przekazywanie ich w określonym odrębnymi przepisami prawa terminie do ZUS,

24) przygotowanie dokumentów płacowych dla pracowników przechodzących na rentę, emeryturę i inne świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych,

25) sporządzanie dokumentacji wymaganej przez ZUS na potrzeby obliczania kapitałów początkowych obecnych i byłych pracowników jednostek obsługiwanych,

26) naliczanie, terminowe odprowadzanie i rozliczanie podatku dochodowego pracowników, jednostek obsługiwanych, w tym m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i innej niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,

27) bieżąca współpraca z wybranymi przez dyrektora jednostki obsługiwanej firmami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, w tym potrącanie składek wynikających z polis zawartych przez dyrektora jednostki obsługiwanej,

28) przygotowanie i przekazywanie jednostkom obsługiwanym danych finansowo – księgowych w celu wprowadzenia ich do Systemu Informacji Oświatowej,

29) obsługa finansowo – księgowa zadań statutowych jednostek obsługiwanych i innych wynikających z przepisów prawa, nie wymienionych w ust. 2 do 27, w tym szczególności:

 1. rozliczanie i organizowanie wypłat wyprawek szkolnych i innych świadczeń na rzecz uczniów,
 2. koordynacja przyznawania, rozliczania i przekazywania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 3. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników,
 4. rozliczanie opłat wnoszonych przez rodziców z tyt. posiłków i świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego,
 5. rozliczanie opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych,


30) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych wspólną obsługą,

31) archiwizowanie dokumentacji,

32) współpraca ze Skarbnikiem gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania zadań w zakresie oświaty,

33) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań merytorycznych,

34) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko,

35) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Systemie Informacji Oświatowej,

36) koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

37) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,

38) organizowanie dostępności sieci szkolnej przez zagwarantowanie dowozu i odwozu dzieci oraz opieki w czasie jego trwania,

39) koordynowanie spraw prawno – organizacyjnych publicznych placówek oświatowych, w tym w szczególności arkuszy organizacyjnych jednostek,

40) nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki,

41) obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

42) przedstawienie Wójtowi arkuszy organizacyjnych publicznych placówek oświatowych do zatwierdzenia,

43) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,

44) naliczanie i merytoryczny nadzór nad rozliczaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych,

45) współpracowanie z Wójtem Gminy w zakresie wykonywania remontów kapitalnych i zadań inwestycyjnych szkół,

46) prowadzenie zamówień publicznych na dowóz dzieci do szkół i dostawę oleju opałowego dla jednostek obsługiwanych,

47) przygotowywania wniosków aplikacyjnych o środki krajowe i Unii Europejskiej, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,

48) obsługa merytoryczna projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez jednostki obsługiwane, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,

49) zapewnienie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych,

50) obsługa informatyczna - polegająca na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych w jednostkach obsługiwanych,

51) realizowania przez Gminę Łącko zadań z zkresu sportu, rekreacji i wypoczynku,

52) bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku, a w szczególności:

 1. organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym dla społeczności gminnej,
 2. współpraca z innymi instytucjami takimi jak: szkoły, placówki kulturalne, kluby sportowe, zakłady pracy, zrzeszenia, grupy środowiskowe, itp. w organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, wychowawczym,
 3. współpraca z miastami partnerskimi w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku,
 4. organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i wypoczynku,
 5. administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, sportu i turystyki,
 6. wynajem obiektów i urządzeń,
 7. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łącko,
 8. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom w tym:

 • mieszkańcom Gminy Łącko,
 • klubom i związkom sportowym, szkołom, zakładom pracy, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom społecznym i zawodowym,
 • organizacjom kultury fizycznej i turystyki,

i. zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,

j. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

k. prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży,

l. prowadzenie innych dozwolonych prawem form działalności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki, wypoczynku, wychowania i profilaktyki,

53) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w gminie,

54) koordynacja przedsiewzięć i działań w zakresie rozwoju sportu gminnego oraz rekreacji ruchowej i współzawodnictwa sportowego,

55) zarzadzanie i kierowanie Halą Sportową, Orlikami w Łącku, Jazowsku w celu zapewnienia odpowiednich warunków ich funkcjonowania w zakresie spraw administracyjnych i ekonomiczno-finansowych.

56) produkcja, sprzedaż i dostawa posiłków do placówek oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej, nauczycieli i innych osób;

57) produkcja, sprzedaż i dostawa posiłków do placówek oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej objętej programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

58) realizację innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Łącko oraz Skarbnika Gminy.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 stanowią podstawową działalność Centrum. Zakres działania Centrum obejmować może również inne działania wynikające z przepisów prawa i potrzeb jednostek obsługiwanych.

 

§ 6

 1. Pracami Centrum kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Łącko.
 2. Dyrektor zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania realizuje upoważniony przez Dyrektora pracownik Centrum.
 4. W zakresie zarządu mieniem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Łącko.
 5. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:
     1. ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum, a w szczególności opracowywanie regulaminu organizacyjnego oraz określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
     2. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Centrum,
     3. wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących bieżącą działalność Centrum,
     4. określanie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji
     5. ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum,
     6. zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
     7. samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
     8. współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek,
     9. akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu przy współpracy z dyrektorami obsługiwanych jednostek,
     10. ustalanie wielkości stanu zatrudnienia Centrum w uzgodnieniu z Wójtem.

 6. Pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Centrum.
 7. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Centrum.

 

§ 7

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Centrum.


§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 9

Centrum używa pieczęci, zawierającej w swej treści: nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, adres, numer telefonu i faksu oraz numer NIP i REGON.

§ 10

W korespondencji Centrum posługuje się oznakowaniem akt o symbolu SCUW - zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.

§ 11

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

Statut - do pobrania w formacie PDF