Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składnia za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów
Sądeckich działającej na terenie Gminy Łącko

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 27 maja 2013 roku  do 10 czerwca 2013 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: Łącko 836.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl oraz do wglądu w siedzibie LGD Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: Łącko 836, w godzinach pracy biura. Wysokość dostępnych środków w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu: - „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 565 000,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 881 021 881.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: jest uzyskanie w wyniku oceny minimum  60 % możliwych do otrzymania punktów.