Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne kotły na pellet

Wójt Gminy Łącko przypomina o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne kotły na pellet.

Termin naboru wniosków: od 29.04.2022 r. do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie na ten cel. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, pokój nr 2.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM UDZIELANIA DOTACJI.

Regulamin udzielania dotacji

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 2 do Regulaminu – wniosek o wypłatę dotacji

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Wymiana starego źródła ciepła realizowana jest w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez  wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie  Gminy Łącko – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji.

O dotację mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie gminy Łącko w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

1) złożenie w Urzędzie Gminy Łącko „wniosku o udzielenie dotacji na wymianę starego źródła ciepła” co jest równoznaczne z zamówieniem bezpłatnej oceny energetycznej dla budynku wskazanego we wniosku;

2) poddanie budynku bezpłatnej ocenie energetycznej budynku, którą wykonana firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski;

3) podpisanie umowy o udzielenie dotacji z Gminą;

4) wykonanie termomodernizacji energetycznej Budynku w zakresie określonym w ocenie energetycznej Budynku (jeżeli dotyczy) lub pisemne zobowiązanie Inwestora, że Inwestor dokona termomodernizacji Budynku w zakresie określonym w ocenie energetycznej do 30 czerwca 2023 r.;

5) potwierdzenie wykonania prac termomodernizacyjnych wskazanych w ocenie energetycznej (jeżeli takie zostały wskazane) w tym m. in. kopie faktur/rachunków za zakup materiałów użytych do termomodernizacji lub oświadczenie wnioskodawcy, że prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ocenie energetycznej, dokumentacja fotograficzna potwierdzająca wykonanie prac wskazanych w ocenie energetycznej (jeżeli dotyczy);

6) likwidacja Starego źródła ciepła i przystąpienie do użytkowania Nowego źródła ciepła;

7) modernizacja instalacji CO/CWU w zakresie umożliwiającym przyłączenie Nowego źródła ciepła i jego prawidłowego funkcjonowania;

8) złożenie w Urzędzie Gminy Łącko wniosku o wypłatę dotacji.

Forma i wysokość dofinansowania inwestycji.

1. Maksymalna kwota Dotacji do wymiany kotła będzie obliczana do wysokości mocy Nowego źródła ciepła wyznaczonego w ocenie energetycznej budynku:

1) W zakresie dotyczącym Nowego źródła ciepła:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie; lecz nie więcej niż 8 000 zł.

2) Maksymalna kwota dotacji do dostosowania instalacji wewnętrznej w zakresie umożliwiającym przyłączenie nowego źródła ciepła i jego prawidłowego funkcjonowania wynosi 6 000 zł.

2. Wielkość przekazanej Inwestorowi Dotacji będzie uzależniona od faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez Inwestora faktur i/lub rachunków, z uwzględnieniem zapisów zawartych w ocenie energetycznej.

Wymiana źródeł ciepła musi zostać wykonana do 30 czerwca 2023 r.