Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2012 Wójt Gminy Łącko przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536), o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą zgłosić swoją kandydaturę do pracy w komisji konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata  lub też przez podmiot zgłaszający kandydata, w terminie do dnia 16 grudnia 2011 r. bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Łącko.


Załacznik:
1. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia dla członka komisji konkursowej.