Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń i obsługi finansowo-księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń i obsługi finansowo-księgowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku


Wymagania warunkujące dopuszczenie do naboru:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • wykształcenie wyższe o kierunku : ekonomia, administracja, zarządzanie lub rachunkowość;
 • minimum 3 letni staż (doświadczenie) w pracy na stanowiskach związanych z obsługą finansową podmiotów.


  Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów dotyczących zasad organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do niej;
 • znajomość  ustawy o świadczeniach rodzinnych i  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów a także innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej;
 • znajomość  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • odporność na stres.


  Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę przyznawania świadczeń z pomocy społecznej;
 • sporządzanie rejestrów świadczeń wg. ich rodzajów;
 • prowadzenie skorowidza alfabetycznego świadczeniobiorców;
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w systemie komputerowym „Pomost”;
 • kompletowanie i przekazywanie organom odwoławczym wniesionych przez strony odwołań od decyzji wydanych w I instancji;
 • prowadzenie kasy ośrodka  oraz dokumentacji kasowej;
 • przekazywanie akt do archiwum;
 • gospodarka środkami rzeczowymi ośrodka –prowadzenie książki inwentarzowej oraz do każdego środka trwałego imiennej ewidencji umorzenia;
 • dbałość o prawidłowy obieg dokumentów finansowo-księgowych w ośrodku –prowadzenie wymaganych instrukcją kancelaryjną rejestrów dokumentów księgowych;
 • oznakowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych;
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań rzeczowo-finansowych ośrodka;
 • bieżący nadzór i analiza otrzymywanych przez ośrodek dotacji z Budżetu Wojewody;
 • realizacja należności za dożywianie uczniów-udzielanie zaliczek i ich rozliczanie;
 • sporządzania dokumentacji przekazywanej do ZUS-u w systemie „Płatnik”.


  Wymagane dokumenty:
 • kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających staż pracy
 • szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • referencje.


Wymagane dokumenty należy składać w terminie do  13.12.2011r. do godziny 15.00., osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko z dopiskiem  „Nabór na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku- stanowisko referenta ds. świadczeń i obsługi finansowo-księgowej . Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie. Dokumenty które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// www.bip.lacko.pl


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DzU. Nr 223, poz. 1458  z późniejszymi zmianami)”.


Łącko, 02.12.2011r.

Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej w Łącku

Jolanta Cebula