Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jazowsko

Łącko, dnia 18 czerwca 2021 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jazowsko oznaczonej ewidencyjnie numerem jako działka 892/1 o powierzchni 0,03 ha, stanowiącej własność Gminy Łącko, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00065638/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Łącko z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu, zatwierdzenia regulaminu przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej, w związku z § 15 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) Komisja Przetargowa podaje do wiadomości listę osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego, który to odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o  godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Łącko (sala obrad pokój nr 7). Komisja Przetargowa zakwalifikowała do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności działki położonej w obrębie Jazowsko oznaczonej ewidencyjnie numerem 892/1 - Panią Annę Patrycję Plata, Pan Łukasza Jacka Plata oraz Pan Arkadiusza Marka Plata.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu poparte prawem własności do nieruchomości przyległej do przedmiotu zbycia oraz wniesienie wadium nastąpiło w wyznaczonym terminie.

 

Komisja Przetargowa w składzie:

  1. Daniel Biel – Przewodniczący Komisji Przetargowej
  2. Piotr Faron – Członek Komisji Przetargowej
  3. Stanisław Patynowski – Członek Komisji Przetargowej