Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jazowsko oznaczonej ewidencyjnie numerem jako działka 977/1 o powierzchni 0,0004 ha stanowiąca własność Gminy Łącko, objęta księgą wieczystą nr NS1S/00065638/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Łącko z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu, zatwierdzenia regulaminu przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej, w związku z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Komisja Przetargowa podaje do wiadomości listę osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego, który to odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2024 r. o  godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Łącko (sala obrad pokój nr 7). Komisja Przetargowa zakwalifikowała do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności działki położonej w obrębie Jazowsko oznaczonej ewidencyjnie numerem 977/1:

- Panią Marię Węglarz,

- Panią Jadwigę Teresę Zaremba oraz Pana Zdzisława Stanisława Zaremba.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu poparte prawem własności do nieruchomości przyległej do przedmiotów zbycia oraz wniesienie wadium nastąpiło w wyznaczonym terminie.

 

Komisja Przetargowa w składzie:

1. Daniel Biel – Przewodniczący Komisji Przetargowej

2. Angelika Plewa – Członek Komisji Przetargowej

3. Stanisław Patynowski – Członek Komisji Przetargowej

 

Listę wywieszono w dniu 27 marca 2024 r.