Konkurs "Mecenat Małopolski"

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert, na realizację zadań z dziedziny kultury.

Do 30 stycznia 2023 roku można składać oferty w ramach otwartego konkursu pod nazwą „Mecenat Małopolski – I edycja”. Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 80 tys. zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy czy konkursy.

Pod uwagę będą brane także inne działania rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski, poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych, mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą, utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru.

Regulamin, wniosek i załączniki do pobrania ze strony:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2210895,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html