Kolejne jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Łącko!

20 czerwca odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Łącko, która była sesją absolutoryjną. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady, Wójt Jan Dziedzina przedstawił Raport o stanie Gminy Łącko za 2021 rok, po którym odbyła debata nad dokumentem. Następnie Radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania, podczas którego członkowie organu stanowiącego i kontrolnego gminy pozytywnie ocenili działania włodarza i udzielili mu jednogłośnie wotum zaufania.

Kolejno, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Gromala przedstawił protokół z posiedzenia komisji, które dotyczyło sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Skarbnik Gminy Edyta Marczyk przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonanie budżetu, natomiast opinię RIO, w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łącko z tytułu wykonania budżetu za 2021 r., odczytała Przewodnicząca Rady Bernadetta Wąchała-Gawełek. Po tej czynności odbyło się głosowanie, podczas którego wszyscy Radni zagłosowali „za” absolutorium dla Wójta, który podziękował za jego udzielenie oraz podkreślił w swoim wystąpieniu, że realizacja wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów to zasługa dobrej współpracy z Radą Gminy Łącko, rzetelnej pracy pracowników urzędu, jak również bardzo dobra współpraca z wszystkimi instytucjami i osobami pracującymi w jednostkach podległych gminie.

Zdjęcie 1 Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy Łącko
Zdjęcie 2 Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy
Zdjęcie 3 Gratulacje w związku z otrzymaniem jednogłośnego absolutorium
Zdjęcie 4 Gratulacje w związku z otrzymaniem jednogłośnego absolutorium