Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Łącko!

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy Łącko Wójt Jan Dziedzina przedstawił zgromadzonym Raport o stanie Gminy za 2018 r. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta i przedstawiła Radzie Gminy Łącko wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Skarbnik Gminy – Pani Edyta Marczyk odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łącko rok za 2018.

Uchwała o udzieleniu wotum zaufania została przegłosowana jednogłośnie. Wójt otrzymał brawa od radnych oraz gratulacje od Przewodniczącego Rady Gminy Łącko oraz od pozostałych Radnych.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Podziel się: