Informacja w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

INFORMACJA

Wójta Gminy Łącko

z dnia 21 marca 2019 r.

 

w związku z bezpośrednimi wyborami Sołtysów i członków Rad Sołeckich (nie podczas zebrania wiejskiego, ale wrzucając głos do urny w lokalu wyborczym, podobnie jak robimy to w przypadku wyboru radnych czy wójta) na terenie Gminy Łącko w sołectwach Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łazy Brzyńskie, Łącko, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze, które zostały zarządzone na dzień 28 kwietnia 2019 roku w godzinach od 08:00 do 15:00  Wójt Gminy Łącko informuje:

1) wybór sołtysów, rad sołeckich odbywa się w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich,

2) bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom umieszczonym w rejestrze wyborców sołectwa,

3) spis wyborców sporządza się do 19 kwietnia 2019 r. i zostaje udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 4 do dnia 25 kwietnia 2019 roku w godzinach pracy Urzędu,

4) w celu przeprowadzenia wyborów zostaje powołany Pełnomocnik ds. wyborów z siedzibą w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 13,

5) zgłoszenia kandydatów wraz z wykazem osób popierających kandydata (25 osób dla kandydatów na sołtysa, 10 osób dla kandydatów na członków rad sołeckich) wraz z oświadczeniami kandydatów o wyrażenie zgody na kandydowanie składa się do Pełnomocnika ds. wyborów w terminie od dnia 25 marca do 05 kwietnia 2019 r. w godzinach od 09.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 13,

6) kandydować można tylko na sołtysa lub na członka rady sołeckiej,

7) kandydaci na członków Obwodowej Komisji Wyborczej są zgłaszani przez kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej do Pełnomocnika ds. Wyborów w terminie od dnia 25 marca do 05 kwietnia 2019 r. w godzinach od 09.00 do 15.00 w Urząd Gminy Łącko, pok. nr 13,

8) członkami Obwodowych Komisji Wyborczych nie mogą być osoby kandydująca na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, w sołectwie, którego dotyczą wybory oraz osoby z nim spokrewnione (małżonek, rodzeństwo, dzieci, rodzice),

9) w przypadku zgłoszenia więcej niż 5 kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych zostanie przeprowadzone publiczne losowanie,

10) każdy kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i ustalenia wyników wyborów,

11) druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy Łącko w pok. nr 13, 14 codziennie w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.


Szczegółówe informacje pod tym tym adresem BIP

Podziel się:

Jakość powietrza: