Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Od roku 2019 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku realizowany jest Projekt Socjalny mający na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin - poprzez udostępnienie poradnictwa specjalistycznego i oferty grup wsparcia w ramach w ramach Punktu Konsultacyjnego.

Wojewoda przyznał na rok 2021 dotację celową w wysokości 49 848 zł  – jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej. Środki własne przeznaczone w 2021 roku na projekt wynoszą 6499,79 zł.

Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, ukierunkowany jest na:

 1. Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań.
 2. Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta.
 3. Motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do poradni specjalistycznych.
 4. Udzielenie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym ( rozmowy podtrzymujące lub uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób).
 5. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy ( ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób).
 6. Motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii ( ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób).
 7. Inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.
 8. Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy i poza gminą zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient.
 9. Stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na terenie gminy rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 10. Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo  dla rodziców niewydolnych wychowawczo ( ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób.
 11. Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo dla matek i ojców samotnie wychowujących dzieci( ewentualne utworzenie grupy wparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób).
 12. Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych ( uwrażliwienie rodziców na uczucia dziecka  zdobycie umiejętności uważnego słuchania, poznanie sposobów zachęcających dziecko do współpracy i samodzielności).
 13. Interwencja kryzysowa.


Punkt konsultacyjny koncentruje swoje działania na pomocy w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się problemami uzależnienia, współuzależnienia oraz doświadczania przemocy i bezradności opiekuńczo- wychowawczej nie są wyjątkami i nie muszą samodzielnie przeżywać swoich kłopotów. W tym celu tworzy się przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Umożliwia to stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z danym problemem, pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „ błędnego koła” oraz pomoc w odzyskaniu poczucia kontroli nad tym co się dzieje w życiu, poprzez:

 • dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem,
 • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
 • zwalczanie bezradności wobec problemu,
 • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,
 • wymianę użytecznych informacji,
 • pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań

 

Grupy będą liczyć nie więcej niż 15 osób. Spotkania utworzonych grup wsparcia planowane są raz na kwartał. Każdorazowo sesja będzie trwała 4 godziny i prowadzona będzie przez specjalistę w danej dziedzinie lub pracownika socjalnego.

W punkcie konsultacyjnym dyżury pełnią:

 1. Czwartek - 10:00 do 13:00 - Psycholog
 2. Piątek - 14:00 do 16:00 - Radca Prawny
 3. Środa - 15:30 do 16:30 - Pracownik socjalny
  Piątek - 14:00 do 15:00
 4. Wtorek - 13:00 do 14:00 - Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Psycholog - psychoterapeuta

 

Pomaga to w udzieleniu kompleksowego wsparcia w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów Punktu Konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny ma swoją siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia w Łącku (wejście jak do Klubu Seniora od parkingu).