Informacja o Sesji Rady Gminy Łącko

Łącko, dnia 18.06.2020 r. 

OGŁOSZENIE 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 12:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Łącko. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łącko za 2019 rok.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Łącko za 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łącko wotum zaufania.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łącko za 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łącko za 2019 rok.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/XLIV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kadcza.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Łącko Powiatowi Nowosądeckiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 K Łącko-Kicznia w km 0+268 – 0+649 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem”.
 13. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zabrzeży.
 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok Nr 161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 162/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2020-2029.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łącko

mgr Bernadetta Wąchała-Gawełek


Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w tej sprawie, składa do przewodniczącego Rady Gminy Łącko pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Pisemne zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Łącko za rok 2019, można składać na dzienniku podawczym w godzinach pracy urzędu.

Przedmiotowy raport dostępny jest tutaj:

Raport o stanie gminy za 2019 rok.

Zgłoszenie.

Podziel się: