Informacja dotycząca pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2020 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), ogłosił nabór wniosków w ramach programu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej w 2020 r., powstały szkody w wyniku suszy, gradu, deszczy nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny pod warunkiem, że oszacowane przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szkody wykazały obniżenie dochodu w gospodarstwie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Pełny tekst Informacji  Wicewojewody Małopolskiego w załączniku - Pobierz plik PDF