Informacja dla rolników poszkodowanych przez gradobicie.

W związku z wystąpieniem w dniu  4 sierpnia 2014r. nawalnego deszczu z gradem, Wójt Gminy Łącko powołał komisję do szacowania strat w gospodarstwach rolnych.  Poszkodowani rolnicy powinni złożyć wniosek wraz z załącznikami, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. do 14 sierpnia 2014r.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. umowy dzierżawy. Rolnik we wniosku powinien podać WSZYSTKIE prowadzone uprawy zarówno uszkodzone jak i nieuszkodzone oraz procent szkód i średnią roczną powierzchnię wszystkich upraw prowadzonych w ostatnich 3 latach poprzedzających rok w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne. Gospodarstwo rolne, które może zostać uznane za dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, gdy spełni warunki:

a. gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego).
b. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

 

Poszkodowany rolnik po oszacowaniu strat może:

- ubiegać się o preferencyjny kredyt klęskowy z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej,

- dla potrzeb ARiMR –  uzyskać pomoc w ramach programów UE ( warunek -  % szkód > 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat i szkody w środkach trwałych ≥10 000 zł.

- ubiegać się o pomoc socjalną (obowiązuje w przypadku uruchomienia w danym roku specjalnego Programu Rządowego).

 

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy pok.14, tel.184140722.

Załącznik nr I – Wniosek producenta rolnego
Załącznik nr I.2 – Produkcja roślinna (uprawy gruntowe-środki obrotowe)
Załącznik nr I.3 – Produkcja roślinna (uprawy w szklarniach i tunelach foliowych) 
Załącznik nr I.4 – Produkcja roślinna (środki trwałe)
Załącznik nr I.5 – Produkcja zwierzęca (środki obrotowe)
Załącznik nr I.6 – Produkcja zwierzęca (środki trwałe)
Załącznik nr I.7 – Maszyna i ciągniki rolnicze
Załącznik nr I.8 – Budynki gospodarcze
Załącznik nr I.9 – Stawy rybne