Informacja dla podmiotów rejestrujących działalność w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Krakowie informuje  podmioty rejestrujące działalność w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych o obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do  inspektoratu.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 669) firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi podlegają zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, z wyłączeniem rolników oraz działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia obrotu detalicznego.

Nie dopełnienie tego obowiązku wiąże się z nałożeniem mandatu karnego.